Zvláštní obchodní podmínky produktu firmy.iDNES.cz

Tyto Zvláštní obchodní podmínky produktu firmy.iDNES.cz (dále také jen „VOP“) upravují vedle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti MAFRA, a.s, dostupných zde, smluvní vztahy mezi obchodní společností MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 45313351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „zhotovitel“) a zadavateli (objednateli) při šíření inzerce a jiné reklamy, zejména pak při službách souvisejících s katalogem firem firmy.iDNES.cz (dále společně jen „reklama“) v tištěných, elektronických a internetových médiích provozovaných či zastupovaných zhotovitelem. Podmínky uveřejnění bannerové inzerce na serverech rodiny iDnes.cz se dále řídí podmínkami a návody uvedenými zde. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy nebo akceptací podmínek při elektronickém potvrzení smluvního vztahu, že se s těmito VOP i se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s. a s podmínkami uveřejnění bannerové inzerce seznámil a souhlasí s nimi.

I. Pojmy

Produktem se rozumí v uzavřené smlouvě konkrétně definovaný způsob reklamy či zápisu do databáze, který je v mediálním portfoliu zhotovitele. Kampaní se rozumí realizace reklamy vymezené v této smlouvě zejména časem, prostorem, způsobem a obsahem, případně též označená jiným způsobem (např. pojmenováním). Objednatelem se rozumí zadavatel, tedy osoba, která objedná šíření reklamy (zápis do databáze). Hlavním produktem je zápis ve firemním katalogu firmy.iDNES.cz, a to v placené nebo neplacené verzi. Placený zápis obsahuje zejména: veřejný název, adresa, www, popis logo, galerie, otevírací doba, kontakty, kategorie, příznak e-shop, produkty (nabízené služby a zboží). Neplacené zápisy obsahují pouze základní informace: veřejný název, adresa, www, popis či logo, kontakty a dále u nich budou zobrazovány odkazy na konkurenční zápisy v dané kategorii.

Další produkty a přesnější popis aktuálních produktů, jakož i platný ceník jsou uvedeny na webové stránce Produktový list a ceník.

II. Realizační podmínky

Popis produktu

Objednávaný produkt je definovaný názvem, který souhlasí s názvem v katalogu (mediálním portfoliu) zhotovitele, a cenou. Rozsah produktu se řídí popisem rozsahu uvedeném v katalogu zhotovitele (katalogem je myšlen i internetový katalog s popisem produktu uvedený v čl. I těchto VOP). Odchylný popis produktu uvedený ve smlouvě má přednost před popisem uvedeném v katalogu zhotovitele. Objednatel stvrzuje, že mu byla prezentována objednaná služba a mediální portfolio zhotovitele a důkladně se seznámil s popisem produktu, jenž je předmětem této smlouvy. Smlouva je uzavřena na základě písemně nebo emailově potvrzené smlouvy případně formou elektronicky vyjádřeného souhlasu na webovém rozhraní Zhotovitele.

Podklady pro reklamu

Před zahájením kampaně dodá objednatel zhotoviteli kompletní (reklamní či jiné) podklady, které musí obsahovat:

 • název/jméno objednatele
 • číslo objednávky (ID Kampaně)
 • všechny negrafické i grafické reklamní prvky, které jsou součástí kampaně
 • grafické podklady obsahují soubory rozměrů, formátů a kvality definovaných v technických podmínkách zhotovitele; pokud je součástí objednávky více reklam, musí být jednotlivé soubory označené správnými názvy reklamy
 • veškeré další informace nutné k uveřejnění reklamy
 • v případě, kdy objednatel nedodá některé z potřebných podkladů, je zhotovitel oprávněn doplnit tyto informace z veřejně přístupných zdrojů týkajících se objednatele, popř. postupovat podle jiných ustanovení těchto VOP
 • objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel může u některých typů produktů v rámci propagace objednatele využívat obecné informace objednatele popř. prezentace produktů objednatele (vč. fotografií), zejména ty, jež jsou uvedeny na internetových stránkách objednatele
 • nebudou-li kvalita či jiné vlastnosti podkladů objednatele definovány v technických podmínkách zhotovitele, je objednatel povinen je dodat v kvalitě a vlastnostech obvyklých pro daný typ reklam a podkladů

Kompletní inzertní podklady musí být doručeny zhotoviteli nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem kampaně, v případě nutnosti zajištění překladů do cizích jazyků nejméně 21 pracovních dnů před začátkem kampaně, nebude-li pro jednotlivé produkty stanoveno jinak.

Korektury

Zhotovitel předloží objednateli v případech, kdy je to obvyklé, návrh produktu k případné korektuře. Objednatel může provést korekci ve lhůtě dvou pracovních dnů, neurčí-li zhotovitel jinak. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že objednatel s návrhem produktu souhlasí. Korektura nesmí podstatným způsobem měnit návrh produktu.

Odpovědnost objednatele

Objednatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Objednatel se zavazuje, že reklama předaná zhotoviteli k šíření a podklady pro ni nebudou v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce). Objednatel se zavazuje, že pokud zhotoviteli, popř. provozovateli příslušného média, vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech. Pokud objednatel bude samostatně do systémů zhotovitele zadávat svoje produkty či reklamy, musí být zadávány pouze takové produkty, jejichž reklama není podle příslušných právních předpisů nijak omezena. Objednatel bere na vědomí, že pokud rozhodne o změně vzorové inzerce, která byla ze strany zhotovitele optimalizována pro získávání návštěvníků, nemusí zhotovitel garantovat stanovený počet kliků.

Další podmínky

Poskytne-li zhotovitel objednateli přístup do svého on-line rozhraní, zavazuje se objednatel nesdělovat třetím osobám přístupové údaje do on-line rozhraní, chránit údaje o svém uživatelském jménu a přístupovém heslu před zneužitím ze strany třetích osob a nevyužívat on-line rozhraní pro jiné účely, než pro správu svých produktů. Zhotovitel může v případě podezření na zneužití kdykoliv přístup do on-line rozhraní objednateli odebrat či jej omezit. Objednatel je povinen uvádět v jeho prezentacích pouze pravdivé údaje. V případě promování slevy, kdy bude počet kusů nabízeného zboží/služeb omezen tak, že by podle zkušeností objednatele mohlo dojít v době trvání akce k jejich vyprodání, uvede objednatel v produktu také počet kusů zboží/služeb v nabídce, popř. uvede údaj „do vyprodání zásob“. Je-li uváděna cena před akcí a v rámci akce, musí být jako cena před akcí uváděna taková cena, za jakou byl příslušný produkt objednatele skutečně před akcí reálně nabízen. Umělé ovlivňování/manipulace s cenou není povoleno. Objednatel potvrzuje, že cena jím nabízeného zboží/služeb po skončení akce bude vyšší oproti ceně uváděné v rámci akce.

Není-li výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel oprávněn v odůvodněných případech měnit média zahrnutá do jednotlivých produktů, funkčnost těchto produktů a rozsah a umístění příslušných reklamních formátů. Není-li výslovně pro některou službu stanoveno jinak, objednatel nezískává žádná práva k autorským dílům a právům souvisejícím s právem autorským zajištěným pro produkt zhotovitelem či třetími osobami (např. překlady).

III. Platební podmínky

Objednatel je povinen uhradit závazek plynoucí z příslušné smlouvy o dílo v plné výši včetně zákonné DPH do 14-ti dnů ode dne obdržení (zálohové) faktury. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn kampaň (či její část) pozastavit nebo vůbec nespustit. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo vystavit daňový doklad před úplným poskytnutím služby. Úrok z prodlení se zaplacením faktury je 0,05 % dlužné částky denně. V případě prodeje na splátky bude faktura vystavena na příslušné období splátky a nebude-li další splátka uhrazena před koncem předchozího období či ve splatnosti, může zhotovitel kampaň či její část pozastavit až do doby uhrazení příslušné splátky. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zahajuje obvykle přípravné práci na kampani až po její úhradě. Zhotovitel umožňuje platbu produktu pomocí platební brány GoPay.

IV. Odstoupení od smlouvy, storno kampaně

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout či (po)zastavit šíření reklamy případně její části či od smlouvy odstoupit:
  1. v případě, kdy zadaná reklama nebude odpovídat uzavřené smlouvě o dílo anebo těmto VOP
  2. v případě, kdy budou porušeny jednotné, věcně ospravedlnitelné zásady zhotovitele,
  3. z důvodu právně závadného obsahu reklamy,
  4. v případě, kdy by reklama mohla svým formátem či provedením vyvolat u čtenářů, resp. posluchačů či diváků dojem, že se jedná o součást redakčního obsahu příslušného média nebo sdělení zhotovitele či vydavatele nebo provozovatele příslušného média,
  5. obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy objednatelem bude reklamní či mediální agentura a reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka,
  6. která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů zhotovitele či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele, jeho zaměstnanců, osob tvořících se zhotovitelem holding nebo vydavatele či provozovatele příslušného média,
  7. v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta zhotovitele nebo vydavatele či provozovatele některého z dotčených médií,
  8. v případě, kdy objednatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech zhotovitelem požadován,
  9. v případě, kdy objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči zhotoviteli, nebo společnosti tvořící se zhotovitelem holding,
  10. v případě, kdy zhotovitel bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy není dán důvod pro její odmítnutí podle předchozích ustanovení.
  Nárok zhotovitele na úhradu ceny není ve výše uvedených případech dotčen.
 2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit vedle zákonem stanovených případů také v těchto případech:
  1. pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny za kampaň po dobu delší jak 5 dnů; přeruší-li zhotovitel za této situace běžící reklamní kampaň, sjednaly smluvní strany, že tím odstoupil od smlouvy, aniž by musel tuto skutečnost objednateli oznamovat. Tento následek nenastává, sdělí-li zhotovitel předem objednateli, že kampaň z tohoto důvodu pouze pozastavuje,
  2. z důvodů uvedených v předchozím odstavci,
  3. jestliže realizaci kampaně neumožňují kapacitní či odůvodněné obchodní či technické podmínky vydavatele či provozovatele příslušného média a tento z téhož důvodu odmítne zhotoviteli kampaň či její část provést,
  4. pokud reklamní podklady budou mít vady a objednatel je neodstraní nejpozději dva pracovní dny před zahájením kampaně,
  5. v případě, kdy obchodní zástupce zhotovitele při sjednávání smlouvy porušil pravidla, za nichž je oprávněn sjednávat příslušné smlouvy o dílo a zhotovitel oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví,
  6. pokud provozovatel příslušného produktu (odlišný od zhotovitele) ukončil či omezil nabídku takového produktu či provoz produktu zastavil (právo objednatele na přiměřenou slevu v důsledku neposkytnutí plnění není v tomto případě dotčeno).
 3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v zákonem stanovených případech.
 4. Storno objednané kampaně je možné kdykoliv. Stornopoplatek za storno doručené v době před zahájením kampaně činí 50 % z ceny kampaně. Stornopoplatek za storno doručené po zahájení kampaně bude vyúčtován ve výši zbývající ceny za dosud nevyčerpanou část kampaně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel může určit storno poplatek v nižší výši. Nárok zhotovitele na úhradu již poskytnuté části kampaně není stornem dotčen.

V. Reklamace

V případě pochybení na straně zhotovitele je objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat uveřejnění náhradní reklamy nebo přiměřenou slevu z ceny. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy objednatel zjistil anebo mohl zjistit pochybení. Pochybením na straně zhotovitele se rozumí neprovedení kampaně v souladu s touto smlouvou. Za pochybení na straně zhotovitele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů anebo – není-li výslovně sjednáno jinak – přiměřený posun termínu uveřejnění reklamy z důvodů na straně příslušného média nebo z provozních důvodů. V případě pochybení na straně provozovatele příslušného produktu, je-li provozovatel odlišný od zhotovitele, zhotovitel zajistí nápravu pochybení. Objednatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5. Reklamace podané jiným způsobem nejsou považovány za řádně uplatněné.

VI. Ochrana osobních údajů

Objednatel tímto poskytuje zhotoviteli výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel použil jeho osobní údaje poskytnuté mu na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo (v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení produktů, obchodu a služeb zhotovitele a všech společností, které tvoří se zhotovitelem holding. Zhotovitel je oprávněn obvyklé údaje objednatele (a údaje týkající se jeho podnikání) uvést i v jiných zhotovitelem provozovaných katalozích nebo produktech. Zhotovitel tímto informuje každého objednatele – fyzickou osobu, který podle předchozího odstavce poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že objednatel má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Uzavřením smlouvy o dílo každý objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou zhotovitelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb zhotovitele, osob s ním tvořících holding a jejich zákazníků. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění zhotovitele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. Poskytne-li zhotovitel objednateli osobní údaje uživatelů systémů zhotovitele, zavazuje se objednatel tyto osobní údaje užít pouze k účelu stanovenému zhotovitelem.

VII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené smlouvy (o dílo) o šíření reklamy či zápisu do databáze a vztahy z nich vyplývající se řídí těmito VOP, Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s. a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Na tuto smlouvu se nevztahují žádná ujednání smluvních stran o dodatečných slevách či provizích podle jiných smluv, tzn. sjednaná cena je konečná. Ukončení smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem musí být provedeno písemně. Odstoupení od smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem má vždy účinky ex nunc. Zhotovitel může tyto Zvláštní obchodní podmínky včetně ceníků v přiměřeném rozsahu změnit. Změna bude oznámena objednateli podle volby zhotovitele buď odesláním příslušné informace a úplného znění změny podmínek ve vhodném formátu (např. .pdf nebo .html) na kontaktní e-mailovou adresu objednatele či písemným oznámením. Takováto změna vstupuje mezi zhotovitelem a konkrétním objednatelem v platnost uplynutím zhotovitelem stanovené lhůty, která činí zpravidla dva měsíce; nejméně však činí tato lhůta 45 dní ode dne oznámení změny. V případě, že objednatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn vypovědět příslušnou smlouvu ve lhůtě podle předchozí věty s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, kdy zadavatel uplatní toto své právo na výpověď, není takovéto předčasné ukončení smlouvy považováno za porušení smlouvy ze strany objednatele. V případě, kdy objednatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí. Zhotovitel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP či ceníků, s níž nebude spojeno právo objednatele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude objednatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Sjednává se prodlouženi subjektivní promlčecí lhůty pro pohledávky vzniklé mezi smluvními stranami ze 3 na 4 roky. To neplatí pro pohledávky na náhradu škody. Jakékoliv reklamní nabídky zhotovitele ve formě reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažuji za nabídku na uzavření smlouvy. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 9. 2015.